STATYSTYKI

DRODZY PARAFIANIE.

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dzisiaj jest twoje” (św. Jan Paweł II).

Rok 2020 pokazał, że możemy mieć tysiące planów… ale Tym, który decyduje jest Bóg.

„Zbliżając się do końca tego roku, nie oceniajmy go jedynie przez pryzmat cierpień, trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią. Dostrzeżmy dobro, jakie otrzymywaliśmy każdego dnia, bliskość i życzliwość ludzi, miłość naszych bliskich i dobroć tych, którzy nas otaczają. Dziękujmy Panu za każdą otrzymaną łaskę” (Papież Franciszek).

Wsłuchując się w te słowa Ojca Świętego Franciszka, przypomnijmy sobie: Co wydarzyło się w minionym roku w parafii?

4. Również działalność charytatywna parafii wobec osób potrzebujących pomocy i ubogich trwała i nadal trwa. Codzienne śniadania, świąteczne i okolicznościowe paczki dla chorych, obiady świąteczne, roz-mowy z chorymi i ubogimi parafianami, to tylko nie-które z wielu działań, które na polu miłości podejmuje parafia. Na świąteczne posiłki zebrano 8610 zł. Po-magamy także parafianom, którzy opuścili swoje nowobytomskie mieszkania i są teraz w do-mach opieki (jest ich ponad 20 osób). Tutaj szczególne podziękowania należą się parafiankom z Ze-społu „Caritas”, wolontariuszom, katechetce Pani Justynie i parafialnej młodzieży. „Zamknijcie teologiczne podręczniki, Ewangelia, leży na ulicy”. Wła-ściwie zrozumieliśmy te słowa Papieża Franciszka.

1

5. W czasie w pandemii potrafimy pomagać również tym, którzy są bardzo daleko. Dla katolików z dalekiej Brazylii, którzy gościli w parafii w ramach obchodów ŚDM2016, przekazaliśmy 4000 zł. Datki ze sprzedaży papieskich kremówek w Dniu Papieskim zbierały Dzieci Maryi z rodzicami.

Parafia to wspólnota ducha, która wyraża się w tym, co dostrzegają oczy. Świadomi jesteśmy mocnej więzi z Wami, Kochani Parafianie. To przecież Wasze poparcie dla naszych parafialnych inicjatyw i prac oraz zaufanie, jakim nas darzycie, sprawia, że idziemy do przodu.

1. W roku 2020 spłaciliśmy w ratach pozostałość z ostatniej raty za wykonany remont elewacji (było to 150 tysięcy). Za ofiarność i odpowiedzialność za to wspólne dzieło dziękuję każdej parafialnej rodzinie i każdemu z Was z osobna.

2. Ukończona została termomodernizacja kościoła i domu parafialnego. Całkowity jej koszt to 1 milion 200 tysięcy złotych (200 000 płaci parafia, reszta została pozyskana w UOŚiGW w Katowicach i War-szawie). Bez dobrych fachowców i ludzi, którzy za darmo wykonali prace projektowe dla parafii, ta inwestycja nie mogłaby być zrealizowana. Głównym wykonawcą robót była firma budowlana z Rybnika, której prezesem jest Pan Rafał Tront. Audyty energetyczne wraz z rozliczeniem dotacji (które jeszcze trwaj) przeprowadziła Firma „Awitt”, a wszystkie pozwolenia sprawne wydał nam nasz Urząd Miasta. Zanim jednak rozpoczęły się prace trzeba było mieć projekty budowlane, które są bardzo kosztowne. I w tym miejscu dziękujemy na ich bezpłatne wykonanie Panu mgr inż. arch. Andrzejowi Truszczyń-skiemu i Jego Firmie „DreamWorlds” z siedzibą w Mysłowicach i w Rudzie Śl. Za projekty przyłącza gazowego i instalacji C.O. w domu parafialnym dziękujemy Pani mgr inż. Janinie Poliwoda i Jej Firmie „Wod-Pol” z Rudy Śląskiej. To wielki dar dla parafii. Ze strony parafii całość nadzorował Pan Grzegorz Olszewski, nasz parafianin oraz Pan mgr. inż. Wojciech Nowaczyk inspektor nadzoru z Katowic. Ich pomoc była niezbędna. Przy demontażu drewnianej podłogi pod ławkami w kościele pomagali nasi parafianie oraz bezdomni, którzy przychodzą na „parafialne śniadania”. Im też dziękujemy.

3. Doposażamy powoli dom parafialny: zostało założone nowe ledowe oświetlenie na korytarzach i w salach (koszt 12 000 zł). Częściowo zakupione zostały nowe krzesła (6 000 zł.). Doprowadzony zo-stał Internet do budynku kościoła i domu parafialnego oraz zainstalowane zostało elektroniczne sterowanie ogrzewaniem C.O. (4000 zł.). Malowanie, montaż lamp i drobne remonty wykonali bezpłatnie nasi parafianie; dziękuję Antoniemu Wałach, Adamowi Hanak, Leszkowi Sobolewskiemu, Gerardowi Frei, Grzegorzowi Olszewskiemu, Stanisławowi Romanowskiemu.

4. Zakupiono dmuchawę do liści oraz potrzebne do drobnym napraw narzędzia (1500 zł).

Niestety, nie wszystko udało się w minionym roku zrealizować.

Przestała funkcjonować w domu parafialnym Świetlica Środowiskowa dla dzieci (została zamknięta z powodu braku pieniędzy w UM na ten cel). Parafia ze swoich środków nie dałaby rady udźwignąć tego przedsięwzięcia.

Nie udało się zrealizować pomysłu na dom przedpogrzebowy. Była akceptacja ze strony parafian, ale zabrakło jej ze strony decydentów i urzędów.

Nie odbyło się zaplanowane bierzmowanie młodzieży (termin z powodu pandemii dwukrotnie został przekładany).

W październiku wydarzyło się coś niesłuchanie smutnego i gorszącego. Pojawiły się na placu św. Jana Pawła II i przed kościołem kobiety i dziewczęta: przeciwniczki życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci z wulgaryzmami, przekleństwami i gorszący-mi okrzykami pod adresem obrońców życia i Kościoła. Najgorsze było to, że wśród tego złośliwego tłumu były dziewczynki, które chodzą na katechezę i przygotowują się do bierzmowania?! Módlmy się….

Jakie mamy parafialne plany na 2021 rok?

1. Dziękując Bogu za każdą otrzymaną łaskę patrzy-my z ufnością i nadzieją w przyszłość, zawierzając się wstawiennictwu św. Józefa, patrona nowego roku. W każdą środę o 8.00 odprawiana będzie Msza Św. o Św. Józefie z Litanią do Św. Józefa albo modlitwą.

2. Chcemy więcej adorować Jezusa. Mamy Kaplicę Adoracji. „Jestem w kościele nie tylko w niedzielę” – to nasza odpowiedź na myśl przewodnią Roku Liturgicznego: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Zwłaszcza planujemy ożywić udział we Mszy Św. w int. Ojczyzny, Parafii i Rudy Śląskiej, którą odprawiamy w ramach Modlitewnych Wieczorów Pawłowach, 25-go każdego miesiąca.

3. Będziemy nadal pomagać biednym i ubogim, prosimy o włączanie się do Zespołu „Caritas”.

4. Chcemy budzić w sobie i w innych ducha jeszcze lepszej i odpowiedzialnej pobożności (nie możemy zaniedbywać swojej aktywności w grupach parafialnych).

5. W miarę możliwości finansowych będziemy dopo-sażać dom parafialny (krzesła, stoły). Planujemy wymianę poduszek na ławki. Musimy też spłacać tzw. wkład własny parafii w termomodernizację (200 000 zł).

6. Już teraz pomyślimy o przygotowaniu parafii na obchody 110. rocznicy poświęcenia kościoła.

Ostatni dzień roku kalendarzowego, to również dobry czas na przeproszenie za zło, które wyrządziliśmy innym – świadomie czy nie świadomie. Jako Wasi duszpasterze prosimy Was o wybaczenie naszych kapłańskich błędów i słabości. Przepraszamy.

Wiele dróg dziś się zamyka. Jednak pamiętajmy, nigdy nie zamknie się droga do Serca Jezusa i Maryi. Razem z nimi, prowadzeni przez św. Józefa, w Duchu Świętym idziemy w nowym roku do Boga Ojca. Z różańcem w rękach i z czystym sumieniem składajmy nasze życie we Wszechmogące, Kochające i Czułe ręce naszego Stworzyciela. Prosimy też o łaskę wiary, o pokój w sercach i Mądrość Ducha Świętego dla siebie, dla naszych rodzin, parafii i dla Ojczyzny.

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu.

Raz jeszcze dziękuję kapłanom, katechetkom, nadzwyczajnym szafarzom Komunii Św. za dobrą współpracę. Dziękuję współpracownikom świeckim, za wszelką pomoc w prowadzeniu parafii. Dziękuję grupom parafialnym, służbie liturgicznej, tym którzy budowali stajenkę i tym, którzy sprzątają kościół, dom parafialny i kaplicę MB Piekarskiej. Podziękowania za posługę na probostwie, w kancelarii i w parafialnej kawiarence, kieruję pod adresem para-fianek. Za pracę w kotłowni dziękuję palaczowi. Za życzliwą pomoc dziękuję organistom, kościelnym i całej służbie liturgicznej. Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy, którzy „tracili” czas dla parafii. Dziękuję chorym parafianom za modlitwy i duchowe wsparcie. Dziękuję Wam wszystkim Kochani Parafianie Bóg zapłać. Niech św. Józef nas prowadzi.

proboszcz

Parafia Świętego Pawła

41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 5

tel. 32 248 75 58